این جور که سریال جلو میرود و روند سریال نشان میدهد معلوم است که یکی از شخصیت های سریال میمیرد

640px-Tumblr_static_twd

 

 

به نظر شما کدام شخصیت میمیرد و از سریال حذف میشود

 

به نظر من که یوجین میمیره