سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی ترس از مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2018 06 04 5 30 00

نام قسمت بعدی

The Wrong Side Of Where

AMC چند عکس  از پشت صحنه برای قسمت شب گذشته ، منتشر کرده است “فاصله.” در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

fee1c23d-5497-423b-e988-6f1f7152c425-twd-511-gp-0911-0003-124541-300x199 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه f7f65724-f6e1-bd14-5372-e52678d1bc63-twd-511-gp-0911-0046-124540-300x186 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه eaf6254f-85c7-72c4-46bc-dabdd0463768-twd-511-gp-0911-0028-124539-300x199 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه d2516a0b-0f23-c4a7-81ed-9081a042211e-twd-511-gp-0922-0189-124538-300x200 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه d3b24ee4-dded-f88a-2f74-140588d88f6d-twd-511-gp-0922-0116-124537-300x199 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه c780b9c6-5b5b-4ecc-0d22-4990e83620c3-twd-511-gp-0919-0095-124536-300x200 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه c0d43475-2791-4a6f-cdad-a76d053e7cd3-twd-511-gp-0922-0564-124535-300x225 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه befb4628-9862-6cea-cbbf-02c1c6f27a0d-twd-511-gp-0917-0083-124534-300x200 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه 4e6ac01f-3f4c-c931-3988-a5ff7db23a69-twd-511-gp-0922-0436-124524-Copy-300x200 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه  285f3e91-5856-9ae8-b182-5da388e0fe81-twd-511-gp-0922-0091-124529-Copy-300x199 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه 2483f70e-6e77-f944-0cfb-acee096973e1-twd-511-gp-0911-0144-124530-Copy-300x211 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه 3ce03f90-f7c8-5554-a108-a20d6d16d345-twd-511-gp-0919-0177-124523-1-300x207 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه 1d5e2049-3f01-4735-b0ba-59246d285804-twd-511-gp-0922-0503-124519-300x200 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه 2caf6543-b7ea-eff8-813b-fcd998d86062-twd-511-gp-0917-0091gn-124520-300x200 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه3bb8bac7-9a66-7fbd-50b1-da90168ace3a-twd-511-gp-0922-0138-124522-300x199 مردگان متحرک: فاصله عکس های پشت صحنه

قسمت بعدی در ساعت ۹ بر روی انتن خواهد رفت و صبح همان روز میتوان انرا از همینجا دانلود کرد.

درباره ی نویسنده : ...

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا میتوانید دیدگاه دهید.

[popuppress id="19960"]