کمیک مردگان متحرک – The Walking Dead

ترجمه اختصاصی وبسایت TWDIRAN

قسمت صد و بیست و نهم اضافه شد

 

 

برای دانلود کمیک های انگلیسی اینجا کلیک کنید

 

فصل اول:

قسمت ۱ / لینک کمکی

قسمت ۲ / لینک کمکی

قسمت ۳ / لینک کمکی

قسمت ۴ / لینک کمکی

قسمت ۵ / لینک کمکی

قسمت ۶ / لینک کمکی

فصل دوم:

قسمت ۷ / لینک کمکی

قسمت ۸ / لینک کمکی

قسمت ۹ / لینک کمکی

قسمت ۱۰ / لینک کمکی

قسمت ۱۱ / لینک کمکی

قسمت ۱۲ / لینک کمکی

فصل سوم:

قسمت ۱۳ / لینک کمکی

قسمت ۱۴ / لینک کمکی

قسمت ۱۵ / لینک کمکی

قسمت ۱۶ / لینک کمکی

قسمت ۱۷ / لینک کمکی

قسمت ۱۸ / لینک کمکی

فصل چهارم:

قسمت ۱۹ / لینک کمکی

قسمت ۲۰ / لینک کمکی

قسمت ۲۱ / لینک کمکی

قسمت ۲۲لینک کمکی

قسمت ۲۳لینک کمکی

قسمت ۲۴لینک کمکی

فصل پنجم:

قسمت ۲۵ / لینک کمکی

قسمت ۲۶ / لینک کمکی

قسمت ۲۷ / لینک کمکی

قسمت ۲۸ / لینک کمکی

قسمت ۲۹ / لینک کمکی

قسمت ۳۰ / لینک کمکی

فصل ششم:

قسمت ۳۱ / لینک کمکی

قسمت ۳۲ / لینک کمکی

قسمت ۳۳ / لینک کمکی

قسمت ۳۴ / لینک کمکی

قسمت ۳۵ / لینک کمکی

قسمت ۳۶ / لینک کمکی

فصل هفتم:

قسمت ۳۷ / لینک کمکی

قسمت ۳۸ / لینک کمکی

قسمت ۳۹ / لینک کمکی

قسمت ۴۰ / لینک کمکی

قسمت ۴۱ / لینک کمکی

قسمت ۴۲ / لینک کمکی

فصل هشتم:

قسمت ۴۳ / لینک کمکی

قسمت ۴۴ / لینک کمکی

قسمت ۴۵ / لینک کمکی

قسمت ۴۶ / لینک کمکی

قسمت ۴۷ / لینک کمکی

قسمت ۴۸ / لینک کمکی

فصل نهم:

قسمت ۴۹ / لینک کمکی

قسمت ۵۰ / لینک کمکی

قسمت ۵۱ / لینک کمکی

قسمت ۵۲ / لینک کمکی

قسمت ۵۳ / لینک کمکی

قسمت ۵۴ / لینک کمکی

فصل دهم:

قسمت ۵۵ / لینک کمکی

قسمت ۵۶ / لینک کمکی

قسمت ۵۷ / لینک کمکی

قسمت ۵۸ / لینک کمکی

قسمت ۵۹ / لینک کمکی

قسمت ۶۰ / لینک کمکی

فصل یازدهم:

قسمت ۶۱ / لینک کمکی

قسمت ۶۲ / لینک کمکی

قسمت ۶۳ / لینک کمکی

قسمت ۶۴ / لینک کمکی

قسمت ۶۵ / لینک کمکی

قسمت ۶۶ / لینک کمکی

فصل دوازدهم:

قسمت ۶۷ / لینک کمکی

قسمت ۶۸ / لینک کمکی

قسمت ۶۹ / لینک کمکی

قسمت ۷۰ / لینک کمکی

قسمت ۷۱ / لینک کمکی

قسمت ۷۲ / لینک کمکی

فصل سیزدهم:

قسمت ۷۳ / لینک کمکی

قسمت ۷۴ / لینک کمکی

قسمت ۷۵ / لینک کمکی

قسمت ۷۶ / لینک کمکی

قسمت ۷۷ / لینک کمکی

قسمت ۷۸ / لینک کمکی

فصل چهاردهم:

قسمت ۷۹ / لینک کمکی

قسمت ۸۰ / لینک کمکی

قسمت ۸۱ / لینک کمکی

قسمت ۸۲ / لینک کمکی

قسمت ۸۳ / لینک کمکی

قسمت ۸۴ / لینک کمکی

فصل پانزدهم:

قسمت ۸۵ / لینک کمکی

قسمت ۸۶ / لینک کمکی

قسمت ۸۷ / لینک کمکی

قسمت ۸۸ / لینک کمکی

قسمت ۸۹ / لینک کمکی

قسمت ۹۰ / لینک کمکی

فصل شانزدهم:

قسمت ۹۱ / لینک کمکی

قسمت ۹۲ / لینک کمکی

قسمت ۹۳ / لینک کمکی

قسمت ۹۴ / لینک کمکی

قسمت ۹۵ / لینک کمکی

قسمت ۹۶ / لینک کمکی

فصل هفدهم:

قسمت ۹۷ / لینک کمکی

قسمت ۹۸ / لینک کمکی

قسمت ۹۹ / لینک کمکی

قسمت ۱۰۰ / لینک کمکی

قسمت ۱۰۱ / لینک کمکی

قسمت ۱۰۲ / لینک کمکی

فصل هجدهم:

قسمت ۱۰۳ / لینک کمکی

قسمت ۱۰۴ / لینک کمکی

قسمت ۱۰۵ / لینک کمکی

قسمت ۱۰۶ / لینک کمکی

قسمت ۱۰۷ / لینک کمکی

قسمت ۱۰۸ / لینک کمکی

فصل نوزدهم:

قسمت ۱۰۹ / لینک کمکی

قسمت ۱۱۰ / لینک کمکی

قسمت ۱۱۱ / لینک کمکی

قسمت ۱۱۲ / لینک کمکی

قسمت ۱۱۳ / لینک کمکی

قسمت ۱۱۴ / لینک کمکی

فصل بیستم:

قسمت ۱۱۵ / لینک کمکی

قسمت ۱۱۶ / لینک کمکی

قسمت ۱۱۷ / لینک کمکی

قسمت ۱۱۷ (نسخه ی با فحش) / لینک کمکی

قسمت ۱۱۸ / لینک کمکی

قسمت ۱۱۹ / لینک کمکی

قسمت ۱۱۹ (نسخه ی با فحش) / لینک کمکی

قسمت ۱۲۰ / لینک کمکی

فصل بیست و یکم:

قسمت ۱۲۱ / لینک کمکی

قسمت ۱۲۲ / لینک کمکی

قسمت ۱۲۳ / لینک کمکی

قسمت ۱۲۳ (نسخه ی با فحش) / لینک کمکی

قسمت ۱۲۴ / لینک کمکی

قسمت ۱۲۵ / لینک کمکی

قسمت ۱۲۶ / لینک کمکی

فصل بیست و دوم:

قسمت ۱۲۷ / لینک کمکی

قسمت ۱۲۸ / لینک کمکی

قسمت ۱۲۹ / لینک کمکی

 

نسخه های فرعی:

 

بیگانه :

 

لینک مستقیم / لینک کمکی

 

سرگذشت نگان:

 

 

قسمت ۱ / لینک کمکی

قسمت ۲ / لینک کمکی

قسمت ۳ / لینک کمکی

قسمت ۴ / لینک کمکی

قسمت ۵ / لینک کمکی

قسمت ۶ / لینک کمکی

قسمت ۷ / لینک کمکی

قسمت ۸ / لینک کمکی

قسمت ۹ / لینک کمکی

قسمت ۱۰ / لینک کمکی

قسمت ۱۱ / لینک کمکی

قسمت ۱۲ / لینک کمکی

قسمت ۱۳ / لینک کمکی

قسمت ۱۴ / لینک کمکی

قسمت ۱۵ / لینک کمکی

قسمت ۱۶ / لینک کمکی